Daryl (Duffy) Shipp (C), Ron Hartman (C)

<<Previous Group     <<Previous Photo       Next Photo>>    Next Group>>